Tilleggstjenster

Her kan du lese mer om våre tilleggstjenester.

Betalingsløsninger

Kredinor tilbyr brukervennlige betalingsløsninger som gjør det enklere å betale uansett hvor i betalingsløpet sluttkunden er. Let`s pay er en superenkel betalingsløsning for faktura. Betal nå er en superenkel løsning for betaling av inkassokrav. Begge løsningene er heldigitale. Når betalingen godkjennes oppdateres saldo i løpet av sekunder både hos vår oppdragsgiver og sluttkunden.

Let’s Pay er en heldigital løsning som sendes gjennom en link til sluttkunden på SMS. Ved å digitalisere kundenes faktura trenger ikke sluttkunden å tenke på konto, KID eller beløp – alt er klart til betaling. Navnet på vår oppdragsgiver står tydelig som avsender av fakturalink. Kunden kan klikke på link, deretter velge betaling via kort eller Vipps og godkjenne betalingen. Hele 40 prosent klikker på linken når den sendes ut. Når betalingen er gjennomført oppdateres status i løpet av sekunder. Både kunden og vår oppdragsgiver ser derfor straks at betalingen er gjennomført.

Kundedrevet innovasjon

Initiativet til Let`s pay kom fra vår oppdragsgiver Glitre Energi Strøm AS som sa de ønsket seg en like enkel løsning for betaling av faktura som Betal nå er for inkasso. Kredinor mobiliserte interne ressurser i IT, Forretningsutvikling og kommersiell avdeling høsten 2020, og i løpet av to måneder var løsningen ferdig utviklet. Glitre Energi Strøm AS var de første som tok i bruk løsningen og uttrykte etter kort tid at den fungerte akkurat som ønsket. Kundene klikker på linken og betaler tidligere enn før, og færre ender med inkasso. I mars 2021 er mer enn 20 oppdragsgivere er i gang med løsningen.

Egen merkevare

Løsningen Let`s pay er en merkevare med egen profilering. Nettsiden letspay.no med slagordet Lekende lett betaling skal skape trygghet for at linken kommer fra en pålitelig avsender. Alle kan i prinsipp ta i bruk løsningen fra faktura sendes ut. Det vi allerede vet er at sluttkunden verdsetter enkelheten i løsningen og den umiddelbare bekreftelsen på at oppgjøret er i orden.

Betal nå – med Vipps eller kort

Betal nå er en løsning som bidrar til rask og enkel betaling av inkassokrav, med saldo som oppdateres i løpet av sekunder etter at beløpet er godkjent. Betales hele beløpet avsluttes saken der og da. Stengte tjenester som strøm og bredbåndsabonnement kan gjenåpnes på ett minutt gjennom betaling i Betal nå.

Økt bruk

Bruken av Betal nå har økt med hele 29 % i 2020, og 80 % av de som betaler velger Vipps. Mer enn 300 000 betalinger utgjør nesten 700 millioner kroner som kommer inn via Betal nå. Denne enkle løsningen i kombinasjon med Vipps gir rask betaling – og oppdatert saldo i løpet av sekunder. Det gir gode kundeopplevelser. På den andre siden sitter oppdragsgiver med full oversikt, og like rask tilgang til saldo.

Tilgjengelig flere steder

Kredinor er eneste inkassoselskap som tilbyr en så enkel og lett tilgjengelig løsning for betaling. Betal nå er tilgjengelig gjennom flere kanaler: Gjennom digitale inkassobrev med aktiv betalingslink eller via SMS. I tillegg kan kunden selv benytte løsningen og betale uten innlogging på kredinor.no, eller logge seg inn å betale via Min side. Kunden kan betale med kort eller Vipps.

Juridiske tjenester – spisskompetanse på inkasso

Juridisk avdeling i Kredinor, Advokatfelleskapet Bratsberg, er et av de sterkeste fagmiljøene innenfor inkassofaget i Norge. Våre advokater er bunnsolide og profesjonelle i sin håndtering av saker, som kan være både omfattende og krevende.

Kundeinnsikt og effektive og inkassotiltak
Advokatfelleskapet har erfarne advokater og fullmektiger med høy kompetanse innen kreditt- og pengekravsrett, panterett, inkasso og tvangsfullbyrdelse. Arbeidet med sikkerheten rundt personvern og GDPR ligger i avdelingen. Compliance-ansvaret ligger også i juridisk avdeling. Advokatene er spesialister innenfor bransjene energi, bank og finans, handel og service, telecom, parkering – og offentlig sektor.

Høyesterettsdom innen BankID

Advokatene våre håndterer alle typer saker, fra enkle til omfattende saker de jobber med over lang tid, også i rettsapparatet. Eksempel på det er Høyesterettsdom fra en sak om BankID i 2020. Høyesterett behandlet spørsmål om en bank som har utbetalt et forbrukslån etter misbruk av BankID kan kreve erstattet sitt tap av den som er utsatt for misbruket. Høyesterettsdommen innebærer at banker må ha gode kontrollrutiner for å sikre at det er riktig vedkommende som har tatt opp lånet, som også får det utbetalt. Kunden har fortsatt et stort ansvar for sin BankID, og det er ikke gitt at alle får medhold i slike saker. Det er ofte snakk om høye beløp.

Inkassofaglig ansvar

Juridisk avdeling har også et ansvar for det inkassofaglige på våre kurs og seminarer, deriblant holder de foredrag om juridiske tema og oppdateringer på lover og regler. I 2020 utviklet vi Kredinor kompetanseweb – et kostnadsfritt tilbud til våre oppdragsgivere – hvor våre advokater har ansvar for det faglige innholdet innenfor inkasso som ligger i e-læringsmodulene.

Analysetjenester – Norges største inkassodatabase

Analyseavdelingen i Kredinor er et av Norges sterkeste kompetansemiljøer innenfor kvantitativ inkasso, som blant annet forvalter inkassobransjens største kundedatabase.

Innsikt gir merverdi
Avdelingen kan hente ut innsikt som videreformidles til oppdragsgiver for å kunne legge en god plan for oppfølging av ubetalte krav. Dataene suppleres med tilgjengelig ekstern kredittinformasjon. Det gir en unik innsikt i ulike skyldnergruppers gjeldssituasjon og betalingsutfordringer.

Gode kundeopplevelser og raskere betaling

Den genuine innsikten vi får fra kobling av kilder bidrar til at vi kan gjøre vurderinger rundt betalingsvilje og betalingsevne. Basert på grad av betalingsevne kan vi definere kundeoppfølgingen for grupper av kunder eller enkeltkunder. Det gir positive effekter og gjør at betalingen kommer raskere – til en lavere kostnad. Det gir en høyere løsningsgrad for våre oppdragsgivere, større forutsigbarhet og økt lønnsomhet.

Ressurser til informasjon om inkassoutviklingen
Analyse leverer også rapporter og analyser knyttet til inkassoutviklingen, måling og oppfølging av definerte KPI-er, betalingsatferd i kundesegmentene, rangering av løsningssannsynlighet og måling av effekt av utførte inkassotiltak. Noe av dette brukes som underlag til våre kurs, seminarer og webinarer eller ved henvendelser fra media.

Kundeservice – og helhetlige kundeservicetjenester

Kundesenteret i Kredinor har ansvar for selskapets kundeservice, og er førstelinjen ut mot kundene av våre oppdragsgivere.

Kundesenteret har om lag 115 medarbeidere, og de mottok i snitt 3500 henvendelser daglig i 2020 gjennom våre ulike kanaler.

Mange trafikkanaler
Trafikken inn til vår kundeservice er stor, og har vært vedvarende stor også under koronapandemien. Og det til tross for at antall inkassosaker har gått ned. I tillegg til inngående telefoner, håndterer kundeservice også utgående  telefoner, chat på innloggede sider, e-post samt henvendelser via kontaktskjema. Foruten dette får vi også henvendelser via Facebook og Instagram. Det innebærer at kundeservice følger sluttkunden i mange kanaler – og alle deler av betalingsløpet.

Tilgjengelighet i alle kanaler
Kundeservice har tilgjengelighet som viktigste prioritet, og erfaringen er fortsatt at den gode dialogen på telefon fungerer best for å finne løsninger. Med våre lange åpningstider på telefon og chat når vi mange. Vi har åpent mandag-fredag kl. 08-21 og lørdager kl. 10-15.

Tettere på
Vi holder tett kontakt med våre oppdragsgivere for eksempel før en eventuell rettslig oppfølging. Når det vurderes å være riktig sender kundesenteret saken over til et av våre saksbehandlingsteam som gjør en vurdering av inkassotiltak – og iverksetter det som er mest riktig i gitte situasjoner. Alt dette skjer på en smidig og kundevennlig måte.

Noen outsourcer hele kundeservicefunksjonen
Vi leverer også helhetlige “pakker” med kundeservicetjenester til virksomheter som har outsourcet hele sin kundeservice til Kredinor. Disse virksomhetene får store fordeler av vårt profesjonelle oppsett med god kundebehandling og gode kundeopplevelser.

Kurs, seminarer og fagsamlinger – webinarer og e-læring

Vi i Kredinor leverer merverdi til våre kunder, medlemmer og eiere gjennom våre veletablerte møteplasser, med seminarer og fagsamlinger. Dette skal være arenaer for opplæring og faglig utvikling innenfor inkasso. På grunn av koronapandemien ble de fysiske møteplassene satt på vent i 2020 og erstattet med digitale møteplasser. Vårt nyeste kostnadsfrie tilbud, Kredinor kompetanseweb ble lansert høsten 2020. Her tilbys medlemmene våre kostnadsfri e-læring innenfor inkasso. I tillegg setter vi opp digitale webinarer som vil fungere side om side med fysiske kurs og møteplasser i fremtiden.

Fra fysiske møteplasser til webinarer
Da koronapandemien stengte ned Norge i mars, ble vi nødt til å avlyse samtlige kurs, seminarer og fagforum våren 2020. Vi snudde oss rundt og utredet mulighetene for digitale møteplasser og fikk raskt på plass Teams. Våre medlemmer ble invitert til vårt Årsmøte i april. Allerede i juni var vi på plass med vårt første bransjewebinar. Gjennom høsten kunne vi telle opp mer enn 1000 deltagere fordelt på 12 webinarer.

Våre webinarer
Inntil vi gjenetablerer våre fysiske møteplasser vil vi tilby kostnadsfrie webinarer som passer for enkelte bransjer, men også noen som er mer åpne og tilbys på tvers av bransjer. Dette ble gjort høsten 2020 og videreføres i 2021. Invitasjon sendes via DM til medlemmer og kunder innenfor følgende bransjer:

  • Energiwebinar
  • Bankwebinar
  • Parkeringwebinar
  • Offentligwebinar
  • Kredinorwebinar
  • Kredinor Utsyn
  • Årsmøte Kredinor

Kredinor kompetanseweb

Vårt tilbud innen e-læring inneholder grunnkurs inkasso samt ulike moduler hvor kursdeltakerne kan gå i dybden på ulike inkassofaglige tema. For å styrke den inkassofaglige læringen ytterligere vil vi i fremtiden tilby webinarer eller fysiske seminarer parallelt med e-læringsverktøyene.

Utredning og oppsøk – henter inn verdier

Innenfor bank/finans har vi flere team bestående av kundebehandlere som jobber med oppfølging av saker der sluttkunden ikke betaler for verdigjenstander, for eksempel bil. Vi håndterer hver enkelt sak individuelt.

Verdigjenstander som ikke er betalt
Oppfølging av verdigjenstander som er tatt i bruk, men ikke er betalt for, er krevende. Vårt team er derfor spesialisert på å jobbe systematisk med utredning og innhenting av verdigjenstander. Avtalene som ligger til grunn kan være en nedbetalingsavtale som ikke er fulgt, eller annet mislighold som gjør at skyldner må levere tilbake verdigjenstanden.

Høy verdi – dekke tap
Vår oppdragsgiver vil ha behov for å få dekket sitt tap ved manglende betaling for verdigjenstanden. Vi har som rettesnor å være hyggelige, tydelige, forutsigbare og medmenneskelige i vår tilnærming. Vi følger lover og regler – og vi er godt innenfor normene for god mellommenneskelig atferd. Denne oppgaven er av høy verdi for våre oppdragsgivere – og de fleste av sluttkundene skjønner at verdier blir tatt tilbake når de har kjøpt, men ikke betalt.

Internasjonal inkasso – effektive inkassoløp

Kredinor påtar seg oppdrag hvor som helst i verden. Alt håndteres via vår avdeling innenfor internasjonal inkasso, som samarbeider tett med våre internasjonale samarbeidspartnere gjennom ECA, European Collectors Association. Våre oppdragsgivere kan overføre saker til oss i trygg forvisning om at oppdragene blir behandlet på en profesjonell og effektive måte.

I og utenfor Europa
Kredinor har et eget dedikert team med særdeles høy kompetanse på internasjonal inkasso. Avdelingen har årelang erfaring med å behandle saker for våre norske og utenlandske oppdragsgivere. Saker som skal behandles videre i Europa sendes til en av våre kollegaer i ECA. I resten av verden sendes saker til forbindelser vi i en årrekke har samarbeidet med. I Sverige vil Kredinor AB være vår partner og i Danmark vil Kredinor A/S følge opp relevante saker.

Kompetanseutvikling i Kredinor med e-læring for oppdragsgivere

Kredinor har en egen avdeling som arbeider med kompetanseutvikling gjennom e-læring blant kunder og ansatte i selskapet. Høsten 2020 lanserte vi Kredinor kompetanseweb som inneholder kurstilbud om e-læring innenfor vårt kjerneområde inkasso – og tilhørende områder som betalingsoppfølging, kreditt og kundeservice. Denne e-læringsplattformen ble utviklet som et samarbeid mellom Kompetanse, Marked og Juridisk avdeling.

Kredinor kompetanseweb
De ulike delene av e-læringen kan gjennomføres når det passer for kursdeltakerne. Når alle modulene er gjennomført i e-læringen vil de kunne hente ut et kursbevis som beskriver hva de har gjennomgått og skal ha lært.

I ettertid kan materialet også benyttes som oppslagsverk, ved behov for oppfriskning eller tilgang til tema – for eksempel når relevante problemstillinger oppstår. Kredinor kompetanseweb oppdateres fortløpende når det skjer endringer i lovverk. Løsningen tilbys kostnadsfritt til medlemmer i Kredinor SA.

Mangfold av opplæringsaktiviteter
Kompetanse jobber kontinuerlig med å tilrettelegge for og bistå ved interne og eksterne opplæringsaktiviteter ved hjelp av e-læring. De driver hele prosessen fra utvikling, produksjon, distribusjon, oppfølging og rapportering av alle typer opplæringsaktiviteter. Metodene de følger baseres på anerkjente læringsteorier, både når det kommer til hvordan vi lærer, og oppfølging før og etter opplæring. I 2021 planlegger vi å utvikle e-læring for sluttkunden innenfor personlig økonomi. Det vil bidra som en del av vår viktige rolle i å gi støtte til livsmestring for enkeltpersoner, og god økonomi gjennom saker som løser seg hos våre oppdragsgivere.