Årsrapport 2020

Et annerledes år

Årsrapporten for 2020 beskriver virksomheten i Kredinor SA i det som ble et annerledes år for alle. Kredinors samfunnsoppgave – å sørge for at næringslivet får betalt for sine varer og tjenester – står fortsatt på trygg grunn. Samtidig har vi som samfunnsaktør et større ansvar enn noensinne for å finne løsninger som den enkelte kan leve med. Medlemmene i samvirkeforetaket Kredinor skal være trygge på at vi bidrar til at deres utestående krav blir betalt, på en hensynsfull måte overfor deres kunder. Endrede regler for permittering av ansatte har ført til at økonomien for virksomheter og privatpersoner er bedre for mange, enn den kunne ha vært uten myndighetenes tiltak. Erfaringene vi tar med fra året er at vi bruker mindre, betaler mer gjeld og sparer mer.

2020 ble et år annerledes enn alle tidligere år for oss alle. Fra den 12. mars i 2020 har vi alle vært undergitt restriksjoner, og det ordinære livet har blitt satt mer eller mindre på vent.

Enkeltmennesker har blitt satt på store prøver. Mange virksomheter har hatt et økonomisk tøft år, selv om myndighetenes støttetiltak har hjulpet mange unna konkursspøkelset. Endrede regler for permittering av ansatte har ført til at økonomien for virksomheter og privatpersoner er bedre for mange, enn den kunne ha vært uten myndighetenes tiltak. Allikevel stiger tallet på arbeidsledige nærmest fra uke til uke. Når dette skrives i slutten av februar 2021 er det ca 200 000 arbeidssøkere i Norge.

Positiv nedgang

Kontrasten til dette er blant annet at nordmenns forbruksgjeld gikk ned med 15 milliarder i 2020, og at unge mennesker under 30 år reduserte sin gjeld med 20 %. Mye av æren for gjeldsnedgangen må tildeles Gjeldsregisteret, som har ført til at långiverne har fått økt kontroll og god oversikt over den enkeltes forbruksgjeld. Det kan også antas at den enkelte låntagers tilgang til informasjon om egen gjeld har redusert gjeldsopptak.

Antallet inkassosaker mottatt til behandling i Kredinor har, til tross for økonomiske utfordringer for mange virksomheter og privatpersoner, gått drastisk ned. Vi registrerer en økt betalingsevne blant skyldnere. De som skylder penger har i større grad enn tidligere gjort opp sin gjeld. Samtidig har de som har slitt med gjeld over lang tid nedbetalt mer enn før. Årsakene til økt betaling kan tilskrives flere forhold. Forbruksveksten har avtatt, vi reiser mindre, er mindre ute på «byen» og shopper mindre totalt sett. Vi setter nok også av mer penger til en nødvendig buffer enn hva vi gjorde før.

Oppsummert kan en si at vi bruker mindre, betaler mer gjeld og sparer mer fordi vi har evne til det. I tillegg har nok sparelysten også økt fordi mange frykter for sin egen økonomiske fremtid hvis pandemien ikke snart beseires. Det er viktigere og nærmere enn tidligere å kunne planlegge sin økonomiske fremtid.

Kredinors samfunnsoppgave, å sørge for at næringslivet får betalt for sine varer og tjenester, står fortsatt helt fast på trygg grunn. De som har penger til gode har et legitimt krav om å få betalt for sine leveranser. De er godt plassert i næringskjeden og har samme behov for å tjene penger som  privatpersoner. Uten oppgjør til fordringshavere reduseres antall  arbeidsgivere, som igjen skaper større arbeidsløshet og dårligere samfunnsøkonomi.

Samfunnsoppgave

Kredinor er et medlemseid samvirkeforetak og våre medlemmer, som også er våre kunder og eiere, forventer og fortjener at vi bidrar til at deres utestående krav blir betalt. Samtidig har vi som samfunnsaktør utvilsomt et større ansvar enn noensinne før – å respektere at mangel på betalingsevne må hensyntas i innfordringsprosessen. Det er også våre medlemmers overordnede prinsipp: Der hvor det ikke er betalingsevne så skal en trå særdeles varsomt. Løsninger som den enkelte kan leve med, må og skal tilbys.

Stimulere til betaling

Det vil likevel være nødvendig å iverksette rettslige og tvangsrettslige tiltak for å stimulere til økt betalingsvilje, der hvor evnen er større enn viljen, og sikre krav mot foreldelse. Det er en særdeles hårfin balanse mellom betalings stimulerende tiltak på den ene siden og evnen til å forstå, akseptere og handle ut fra særskilte forhold på den andre. Det er alltid det vanskeligste, men også det viktigste å foreta gode vurderinger som resulterer i «korrekte» handlinger.

Jeg håper at våre medlemmer og kunder oppfatter at vi alltid søker å skape de beste løsningene for dem og for kundene deres. Så får vi håpe og tro at pandemien som fortsatt er over oss og preger oss slipper taket, og at vi i Norge får en god samfunnsøkonomisk utvikling.

Vi ser frem til å møte dere igjen alle sammen så fort det er mulig. Både Teams, Zoom og Skype er bra, men vi begynner å bli lei av bare å se kundene, medlemmene og hverandre gjennom en «vegg av glass».

Tor Berntsen, administrerende direktør

Tor Berntsen, administrerende direktør

Løsninger i hele verdikjeden - nå også betalingsløsninger

I tillegg til kjernevirksomheten innenfor betalingsoppfølging og inkasso tar Kredinor nå steget inn i betalingsmarkedet med løsninger som dekker hele betalingsløpet – fra betaling av faktura til purringer og inkassokrav. Løsningen Let`s pay er en heldigital SMS-løsning for betaling av faktura. Fra før har vi Betal nå som er en superenkel løsning for betaling av inkasso. For oss dreier det seg om å være lydhør for kundebehov og ha en rask utviklingstakt når disse oppstår. Det gjør at vi i tillegg til betalingsløsningene har en rekke løsninger som bidrar til merverdi i verdikjeden.

Kredinors kjernevirksomhet dreier seg fortsatt om å levere markedets beste kundeopplevelser og løsninger innenfor tjenesteområdene fakturaservice, inkasso og porteføljekjøp.

Nyheten Let`s pay kompletterer vårt tilbud innenfor betalingsløsninger, og muliggjør superenkel betaling av faktura. Fra før har vi Betal nå for like enkel betaling av inkassokrav. I tillegg sender vi faktura eller inkassokrav via eFaktura, direkte til kundenes nettbank, en løsning vi lanserte tidlig i 2020. For øvrige kunder sender vi faktura til den kanalen vi vet kundene har sagt ja til, og prioriterer de som gir raskeste betaling.

Gjennom våre tilleggstjenester sørger vi for løpende merverdi med løsninger innenfor kundeservice, juridisk rådgiving, langtidsovervåking, analyse, internasjonal inkasso, stenging og gjenåpning, oppsøk av verdier og betaling. Vi har utviklet en rekke selvbetjeningsløsninger som er tilgjengelig på kredinor.no, Min side og Kredinor Online. Foruten dette bidrar vi til kunnskap om inkasso, gjennom våre opplæringstilbud, faglige seminarer/webinarer og vårt nye e-læringsverktøy.

Fakturaservice – outsourcing av hele verdikjeden

Fakturaservice er i vekst med løsninger innenfor fakturering, purringer og reskontroadministrasjon. I tillegg leverer vi også førstelinje kundeservicetjenester. Våre oppdragsgivere kommer fra alle bransjer, og har et høyt fakturavolum.

I 2020 administrerte vi rundt 8,8 millioner fakturaer mot 8,2 millioner fakturaer i 2019 for våre oppdragsgivere.

Effektiv distribusjon
Vi bidrar med hjelp til design av faktura, forslag til budskap og oppsett som kan ha en positiv effekt overfor kundene. Videre sender vi faktura gjennom den distribusjonskanalen som vi vet gir raskest betaling, og som vi vet kunden har sagt ja til. Hvis vi fakturerer direkte til kundenes nettbank, betaler kundene 3-4 dager før de som mottar faktura per post eller e-post. Det gjør valget av kanal enkelt.

Hvis faktura ikke betales ved forfall, kan prosessen gå sømløst over til purring, inkassovarsel og overføring til inkasso. Erfaringen er likevel at de fleste betaler før inkasso

Lønnsom oursourcing
De som outsourcer hele verdikjeden til Kredinor, vil bruke mindre interne ressurser på betalingsoppfølging. Samtidig er de trygge på at kundeoppfølgingen er like god som hvis de skulle gjøre det selv. Gjennom våre integrasjoner eller Microsoft Azure har oppdragsgiver full kontroll med sluttkunden, i eget økonomisystem. Hvis for eksempel sluttkunden betaler med Let`s pay eller Betal nå, får oppdragsgiver se oppdatert saldo etter noen få sekunder.

Reduksjon av kredittid
Våre løsninger kan bidra til faktisk reduksjon av kredittid, blant annet gjennom effektiv distribusjon, enkle betalingskanaler som gir raskere betaling og tettere oppfølging gjennom en oppdatert kundereskontro. Oppsummert kan vi si at outsourcing av fakturering, purringer og reskontro administrasjon frigjør ressurser hos våre oppdragsgivere slik at de får tid til andre og mer verdiskapende oppgaver. I sum gir dette økt lønnsomhet.

Inkasso – en solid kjernevirksomhet

Inkasso er kjernevirksomheten i Kredinor. Vår årelange erfaring og solide kunnskap innenfor inkasso og tilhørende områder er et klart konkurransefortrinn for oss. I tillegg kommer selvsagt den utviklingstakt vi har klart å få til innenfor digitalisering og forenkling de seneste årene. Foruten dette er menneskene navet i alt vi gjør. Kombinasjonen av våre saksbehandlere, vår kundeservice og våre nye digitale løsninger er unik.

I 2020 mottok vi rundt 2,0 millioner saker til oppfølging, hvorav 1,2 millioner var rene inkassosaker og 0,8 millioner var saker vi fulgte opp med purring eller betalingspåminnelse. Det store volumet gjør oss til Norges største inkassoselskap målt i antall saker.

Motsatt koronaeffekt
Gjennom koronapandemien har utfordringene knyttet til betalingsproblemer og antall inkassosaker virket motsatt av hva vi først trodde. Vi har mottatt færre inkassosaker og en svært liten andel av disse har vært koronarelatert. Sakene har løst seg raskere enn tidligere og flere har tatt kontakt for å betale gamle inkassosaker. Forklaringen på dette er lavere forbruk som en følge av nedstenging i samfunnet, lav rente og myndighetenes tiltak. I tillegg kan det også være en del tilfeller hvor våre oppdragsgivere har unnlatt å sende saker på grunn av kundenes økonomiske situasjon.

Tilpasning av oppfølging
Vår størrelse gir oss mange fordeler, blant annet kan vi gjennom vår unike database analysere porteføljer for å optimalisere oppfølgingen av kundegrupper og enkeltkunder. Gjennom segmentering av kundene, tilpassede kommunikasjonskanaler og individuell oppfølging på kundeservice sørger vi for riktig tilnærming som gir god kundebehandling.

Personlig kontakt og kontroll
Selv om vi digitaliserer mer og gjør nye selvbetjeningsløsninger tilgjengelig for sluttkunden både på kredinor.no og innlogget Min side, vet vi at sluttkunden også trenger å snakke med noen. Av den grunn er vår kundeservice på jobb 8-21 på hverdager og 10-15 på lørdager. Vi har en klar ambisjon om å være tilgjengelig når kunden vil snakke med oss, og sørge for god oppfølging frem til betaling. Oppdragsgiver har full kontroll gjennom våre skyløsninger, integrasjoner eller Kredinor Online. Sluttkunden har også tilgang til oversikt og full kontroll gjennom Min side. De kan også se status i sin sak på kredinor.no, uten å logge seg inn.

Langtidssaker løses

Vi vet veldig godt hvor utfordringene ligger for så vel oppdragsgivere som sluttkunder. Samtidig vet vi hva som skal til for å få betaling så raskt som mulig. Det betyr også at vi vet hvor det ikke nytter å gjøre mer – på kort sikt. Imidlertid løses de fleste saker – på lang sikt. Med grunnleggende tro på sluttkunden, systematisk oppfølging, fleksibilitet og tålmodighet, følger vi opp og sikrer høy løsningsgrad over tid. For å ivareta langtidsperspektivet er en egen avdeling for Overvåk i Kredinor dedikert til dette. Gjennom 2020 har vi hatt et økende antall henvendelser fra sluttkunder som ønsker å betale gammel inkassogjeld. Det har bidratt til betydelige verdier inn på bunnlinjen til våre oppdragsgivere.

Porteføljekjøp – økende etterspørsel

Gjennom vårt datterselskap Kredinor Finans tilbyr vi kjøp av porteføljer fra våre oppdragsgivere innenfor bransjene bank/finans, energi, telecom og parkering.

Kredinor Finans forvalter store verdier. Ved utgangen av 2020 er verdiene på porteføljene 5,1 milliarder kroner.

Fremtidige inntekter
Forretningsområdet med egeneide porteføljer har vokst siden starten og tilfører Kredinor diversifisering, gjennom en utvidelse av vårt virksomhetsområde. De porteføljene vi har i dag, vil i fremtiden bidra til inntekter i et marked som er i endring.

Positiv opprydning
Vi anbefaler virksomheter å selge porteføljer til en profesjonell tredjepart når virksomheten anser at alt håp er ute. Dette er et område med risiko for tap, men er samtidig en svært effektiv måte å rydde opp i egen reskontro. Fordelene for de som selger porteføljer med uløste saker er at de får redusert ressursbehov og rapportering.

Gode risikovurderinger
Arbeid med porteføljer er også forbundet med risiko. Kredinor har av den grunn innarbeidet gode rutiner for risikovurdering, og estimering av sannsynligheter for løsning. Vi kobler dette med inkassohåndtverket som bidrar til å skape verdier gjennom løsning av saker – når vi ser på løsningsgrad over tid.

Kredinor SA i tall

 • 459 ansatte

  i Norge, 46 i Danmark og 18 i Sverige

 • 9 kontorer

  i Norge, ett i Sverige og ett i Danmark

 • 1559 eiere

  som også er medlemmer og kunder i samvirket Kredinor SA

 • 1,2 millioner

  besøk på kredinor.no, hvorav 650.000 unike besøkende

 • 2,0 millioner

  saker, hvorav 1,2 millioner inkassosaker og 0,8 millioner purresaker

 • 25,7 milliarder

  kroner til inndriving totalt. 8,9 milliarder innkassert i 2020

 • 8,8 millioner

  fakturaer administrert for våre oppdragsgivere

 • 210.000

  ileggelser innenfor Parkering

 • 5,1 milliarder

  i beholdning/verdier innen porteføljekjøp, pr. 31.12.2020

Tilleggstjenster

Kredinor leverer betydelig merverdi i kundeforholdet gjennom våre tilbud innenfor kundeservice, juridisk rådgiving, langtidsovervåking, analyse, internasjonal inkasso, stengeløsninger, oppsøk for å hente inn verdier og betalingsløsninger – samt vårt nye e-læringsverktøy og våre faglige seminarer/webinarer.

Her kan du lese mer om våre tilleggstjenester.

Betalingsløsninger

Kredinor tilbyr brukervennlige betalingsløsninger som gjør det enklere å betale uansett hvor i betalingsløpet sluttkunden er. Let`s pay er en superenkel betalingsløsning for faktura. Betal nå er en superenkel løsning for betaling av inkassokrav. Begge løsningene er heldigitale. Når betalingen godkjennes oppdateres saldo i løpet av sekunder både hos vår oppdragsgiver og sluttkunden.

Let’s Pay er en heldigital løsning som sendes gjennom en link til sluttkunden på SMS. Ved å digitalisere kundenes faktura trenger ikke sluttkunden å tenke på konto, KID eller beløp – alt er klart til betaling. Navnet på vår oppdragsgiver står tydelig som avsender av fakturalink. Kunden kan klikke på link, deretter velge betaling via kort eller Vipps og godkjenne betalingen. Hele 40 prosent klikker på linken når den sendes ut. Når betalingen er gjennomført oppdateres status i løpet av sekunder. Både kunden og vår oppdragsgiver ser derfor straks at betalingen er gjennomført.

Kundedrevet innovasjon

Initiativet til Let`s pay kom fra vår oppdragsgiver Glitre Energi Strøm AS som sa de ønsket seg en like enkel løsning for betaling av faktura som Betal nå er for inkasso. Kredinor mobiliserte interne ressurser i IT, Forretningsutvikling og kommersiell avdeling høsten 2020, og i løpet av to måneder var løsningen ferdig utviklet. Glitre Energi Strøm AS var de første som tok i bruk løsningen og uttrykte etter kort tid at den fungerte akkurat som ønsket. Kundene klikker på linken og betaler tidligere enn før, og færre ender med inkasso. I mars 2021 er mer enn 20 oppdragsgivere er i gang med løsningen.

Egen merkevare

Løsningen Let`s pay er en merkevare med egen profilering. Nettsiden letspay.no med slagordet Lekende lett betaling skal skape trygghet for at linken kommer fra en pålitelig avsender. Alle kan i prinsipp ta i bruk løsningen fra faktura sendes ut. Det vi allerede vet er at sluttkunden verdsetter enkelheten i løsningen og den umiddelbare bekreftelsen på at oppgjøret er i orden.

Betal nå – med Vipps eller kort

Betal nå er en løsning som bidrar til rask og enkel betaling av inkassokrav, med saldo som oppdateres i løpet av sekunder etter at beløpet er godkjent. Betales hele beløpet avsluttes saken der og da. Stengte tjenester som strøm og bredbåndsabonnement kan gjenåpnes på ett minutt gjennom betaling i Betal nå.

Økt bruk

Bruken av Betal nå har økt med hele 29 % i 2020, og 80 % av de som betaler velger Vipps. Mer enn 300 000 betalinger utgjør nesten 700 millioner kroner som kommer inn via Betal nå. Denne enkle løsningen i kombinasjon med Vipps gir rask betaling – og oppdatert saldo i løpet av sekunder. Det gir gode kundeopplevelser. På den andre siden sitter oppdragsgiver med full oversikt, og like rask tilgang til saldo.

Tilgjengelig flere steder

Kredinor er eneste inkassoselskap som tilbyr en så enkel og lett tilgjengelig løsning for betaling. Betal nå er tilgjengelig gjennom flere kanaler: Gjennom digitale inkassobrev med aktiv betalingslink eller via SMS. I tillegg kan kunden selv benytte løsningen og betale uten innlogging på kredinor.no, eller logge seg inn å betale via Min side. Kunden kan betale med kort eller Vipps.

Juridiske tjenester – spisskompetanse på inkasso

Juridisk avdeling i Kredinor, Advokatfelleskapet Bratsberg, er et av de sterkeste fagmiljøene innenfor inkassofaget i Norge. Våre advokater er bunnsolide og profesjonelle i sin håndtering av saker, som kan være både omfattende og krevende.

Kundeinnsikt og effektive og inkassotiltak
Advokatfelleskapet har erfarne advokater og fullmektiger med høy kompetanse innen kreditt- og pengekravsrett, panterett, inkasso og tvangsfullbyrdelse. Arbeidet med sikkerheten rundt personvern og GDPR ligger i avdelingen. Compliance-ansvaret ligger også i juridisk avdeling. Advokatene er spesialister innenfor bransjene energi, bank og finans, handel og service, telecom, parkering – og offentlig sektor.

Høyesterettsdom innen BankID

Advokatene våre håndterer alle typer saker, fra enkle til omfattende saker de jobber med over lang tid, også i rettsapparatet. Eksempel på det er Høyesterettsdom fra en sak om BankID i 2020. Høyesterett behandlet spørsmål om en bank som har utbetalt et forbrukslån etter misbruk av BankID kan kreve erstattet sitt tap av den som er utsatt for misbruket. Høyesterettsdommen innebærer at banker må ha gode kontrollrutiner for å sikre at det er riktig vedkommende som har tatt opp lånet, som også får det utbetalt. Kunden har fortsatt et stort ansvar for sin BankID, og det er ikke gitt at alle får medhold i slike saker. Det er ofte snakk om høye beløp.

Inkassofaglig ansvar

Juridisk avdeling har også et ansvar for det inkassofaglige på våre kurs og seminarer, deriblant holder de foredrag om juridiske tema og oppdateringer på lover og regler. I 2020 utviklet vi Kredinor kompetanseweb – et kostnadsfritt tilbud til våre oppdragsgivere – hvor våre advokater har ansvar for det faglige innholdet innenfor inkasso som ligger i e-læringsmodulene.

Analysetjenester – Norges største inkassodatabase

Analyseavdelingen i Kredinor er et av Norges sterkeste kompetansemiljøer innenfor kvantitativ inkasso, som blant annet forvalter inkassobransjens største kundedatabase.

Innsikt gir merverdi
Avdelingen kan hente ut innsikt som videreformidles til oppdragsgiver for å kunne legge en god plan for oppfølging av ubetalte krav. Dataene suppleres med tilgjengelig ekstern kredittinformasjon. Det gir en unik innsikt i ulike skyldnergruppers gjeldssituasjon og betalingsutfordringer.

Gode kundeopplevelser og raskere betaling

Den genuine innsikten vi får fra kobling av kilder bidrar til at vi kan gjøre vurderinger rundt betalingsvilje og betalingsevne. Basert på grad av betalingsevne kan vi definere kundeoppfølgingen for grupper av kunder eller enkeltkunder. Det gir positive effekter og gjør at betalingen kommer raskere – til en lavere kostnad. Det gir en høyere løsningsgrad for våre oppdragsgivere, større forutsigbarhet og økt lønnsomhet.

Ressurser til informasjon om inkassoutviklingen
Analyse leverer også rapporter og analyser knyttet til inkassoutviklingen, måling og oppfølging av definerte KPI-er, betalingsatferd i kundesegmentene, rangering av løsningssannsynlighet og måling av effekt av utførte inkassotiltak. Noe av dette brukes som underlag til våre kurs, seminarer og webinarer eller ved henvendelser fra media.

Kundeservice – og helhetlige kundeservicetjenester

Kundesenteret i Kredinor har ansvar for selskapets kundeservice, og er førstelinjen ut mot kundene av våre oppdragsgivere.

Kundesenteret har om lag 115 medarbeidere, og de mottok i snitt 3500 henvendelser daglig i 2020 gjennom våre ulike kanaler.

Mange trafikkanaler
Trafikken inn til vår kundeservice er stor, og har vært vedvarende stor også under koronapandemien. Og det til tross for at antall inkassosaker har gått ned. I tillegg til inngående telefoner, håndterer kundeservice også utgående  telefoner, chat på innloggede sider, e-post samt henvendelser via kontaktskjema. Foruten dette får vi også henvendelser via Facebook og Instagram. Det innebærer at kundeservice følger sluttkunden i mange kanaler – og alle deler av betalingsløpet.

Tilgjengelighet i alle kanaler
Kundeservice har tilgjengelighet som viktigste prioritet, og erfaringen er fortsatt at den gode dialogen på telefon fungerer best for å finne løsninger. Med våre lange åpningstider på telefon og chat når vi mange. Vi har åpent mandag-fredag kl. 08-21 og lørdager kl. 10-15.

Tettere på
Vi holder tett kontakt med våre oppdragsgivere for eksempel før en eventuell rettslig oppfølging. Når det vurderes å være riktig sender kundesenteret saken over til et av våre saksbehandlingsteam som gjør en vurdering av inkassotiltak – og iverksetter det som er mest riktig i gitte situasjoner. Alt dette skjer på en smidig og kundevennlig måte.

Noen outsourcer hele kundeservicefunksjonen
Vi leverer også helhetlige “pakker” med kundeservicetjenester til virksomheter som har outsourcet hele sin kundeservice til Kredinor. Disse virksomhetene får store fordeler av vårt profesjonelle oppsett med god kundebehandling og gode kundeopplevelser.

Kurs, seminarer og fagsamlinger – webinarer og e-læring

Vi i Kredinor leverer merverdi til våre kunder, medlemmer og eiere gjennom våre veletablerte møteplasser, med seminarer og fagsamlinger. Dette skal være arenaer for opplæring og faglig utvikling innenfor inkasso. På grunn av koronapandemien ble de fysiske møteplassene satt på vent i 2020 og erstattet med digitale møteplasser. Vårt nyeste kostnadsfrie tilbud, Kredinor kompetanseweb ble lansert høsten 2020. Her tilbys medlemmene våre kostnadsfri e-læring innenfor inkasso. I tillegg setter vi opp digitale webinarer som vil fungere side om side med fysiske kurs og møteplasser i fremtiden.

Fra fysiske møteplasser til webinarer
Da koronapandemien stengte ned Norge i mars, ble vi nødt til å avlyse samtlige kurs, seminarer og fagforum våren 2020. Vi snudde oss rundt og utredet mulighetene for digitale møteplasser og fikk raskt på plass Teams. Våre medlemmer ble invitert til vårt Årsmøte i april. Allerede i juni var vi på plass med vårt første bransjewebinar. Gjennom høsten kunne vi telle opp mer enn 1000 deltagere fordelt på 12 webinarer.

Våre webinarer
Inntil vi gjenetablerer våre fysiske møteplasser vil vi tilby kostnadsfrie webinarer som passer for enkelte bransjer, men også noen som er mer åpne og tilbys på tvers av bransjer. Dette ble gjort høsten 2020 og videreføres i 2021. Invitasjon sendes via DM til medlemmer og kunder innenfor følgende bransjer:

 • Energiwebinar
 • Bankwebinar
 • Parkeringwebinar
 • Offentligwebinar
 • Kredinorwebinar
 • Kredinor Utsyn
 • Årsmøte Kredinor

Kredinor kompetanseweb

Vårt tilbud innen e-læring inneholder grunnkurs inkasso samt ulike moduler hvor kursdeltakerne kan gå i dybden på ulike inkassofaglige tema. For å styrke den inkassofaglige læringen ytterligere vil vi i fremtiden tilby webinarer eller fysiske seminarer parallelt med e-læringsverktøyene.

Utredning og oppsøk – henter inn verdier

Innenfor bank/finans har vi flere team bestående av kundebehandlere som jobber med oppfølging av saker der sluttkunden ikke betaler for verdigjenstander, for eksempel bil. Vi håndterer hver enkelt sak individuelt.

Verdigjenstander som ikke er betalt
Oppfølging av verdigjenstander som er tatt i bruk, men ikke er betalt for, er krevende. Vårt team er derfor spesialisert på å jobbe systematisk med utredning og innhenting av verdigjenstander. Avtalene som ligger til grunn kan være en nedbetalingsavtale som ikke er fulgt, eller annet mislighold som gjør at skyldner må levere tilbake verdigjenstanden.

Høy verdi – dekke tap
Vår oppdragsgiver vil ha behov for å få dekket sitt tap ved manglende betaling for verdigjenstanden. Vi har som rettesnor å være hyggelige, tydelige, forutsigbare og medmenneskelige i vår tilnærming. Vi følger lover og regler – og vi er godt innenfor normene for god mellommenneskelig atferd. Denne oppgaven er av høy verdi for våre oppdragsgivere – og de fleste av sluttkundene skjønner at verdier blir tatt tilbake når de har kjøpt, men ikke betalt.

Internasjonal inkasso – effektive inkassoløp

Kredinor påtar seg oppdrag hvor som helst i verden. Alt håndteres via vår avdeling innenfor internasjonal inkasso, som samarbeider tett med våre internasjonale samarbeidspartnere gjennom ECA, European Collectors Association. Våre oppdragsgivere kan overføre saker til oss i trygg forvisning om at oppdragene blir behandlet på en profesjonell og effektive måte.

I og utenfor Europa
Kredinor har et eget dedikert team med særdeles høy kompetanse på internasjonal inkasso. Avdelingen har årelang erfaring med å behandle saker for våre norske og utenlandske oppdragsgivere. Saker som skal behandles videre i Europa sendes til en av våre kollegaer i ECA. I resten av verden sendes saker til forbindelser vi i en årrekke har samarbeidet med. I Sverige vil Kredinor AB være vår partner og i Danmark vil Kredinor A/S følge opp relevante saker.

Kompetanseutvikling i Kredinor med e-læring for oppdragsgivere

Kredinor har en egen avdeling som arbeider med kompetanseutvikling gjennom e-læring blant kunder og ansatte i selskapet. Høsten 2020 lanserte vi Kredinor kompetanseweb som inneholder kurstilbud om e-læring innenfor vårt kjerneområde inkasso – og tilhørende områder som betalingsoppfølging, kreditt og kundeservice. Denne e-læringsplattformen ble utviklet som et samarbeid mellom Kompetanse, Marked og Juridisk avdeling.

Kredinor kompetanseweb
De ulike delene av e-læringen kan gjennomføres når det passer for kursdeltakerne. Når alle modulene er gjennomført i e-læringen vil de kunne hente ut et kursbevis som beskriver hva de har gjennomgått og skal ha lært.

I ettertid kan materialet også benyttes som oppslagsverk, ved behov for oppfriskning eller tilgang til tema – for eksempel når relevante problemstillinger oppstår. Kredinor kompetanseweb oppdateres fortløpende når det skjer endringer i lovverk. Løsningen tilbys kostnadsfritt til medlemmer i Kredinor SA.

Mangfold av opplæringsaktiviteter
Kompetanse jobber kontinuerlig med å tilrettelegge for og bistå ved interne og eksterne opplæringsaktiviteter ved hjelp av e-læring. De driver hele prosessen fra utvikling, produksjon, distribusjon, oppfølging og rapportering av alle typer opplæringsaktiviteter. Metodene de følger baseres på anerkjente læringsteorier, både når det kommer til hvordan vi lærer, og oppfølging før og etter opplæring. I 2021 planlegger vi å utvikle e-læring for sluttkunden innenfor personlig økonomi. Det vil bidra som en del av vår viktige rolle i å gi støtte til livsmestring for enkeltpersoner, og god økonomi gjennom saker som løser seg hos våre oppdragsgivere.

Menneskene

Kredinor er menneskene – og menneskene er Kredinor. Dette året har vi blitt satt på prøve, en prøve vi har bestått med glans. For oss i Kredinor dreier det seg om å ivareta mennesker og deres behov i en utfordrende økonomisk situasjon samt sikre økonomien for å opprettholde et velfungerende næringsliv. Under koronapandemien som preget store deler av 2020 har begge disse hensyn vært viktig. 

I Kredinor treffer du dyktige og hyggelige mennesker i alle roller. Vi har dedikerte fagpersoner som strekker seg langt for å finne gode løsninger for sluttkundene – og våre oppdragsgivere. Ett kjerneelement er god kommunikasjon – og gode kundeopplevelser. Det skal vi bidra med i alle kontaktpunkter.

Vi er tilgjengelige gjennom alle kanaler, med moderne løsninger som gjør det enklere for alle å ha oversikt og betale. Vi har laget løsninger som gjør at både sluttkunde og oppdragsgiver får status sekunder etter at betaling er gjennomført. Vi følger kontinuerlig opp for å få betaling der det er mulig til våre oppdragsgivere. Samtidig imøtekommer vi sluttkunden med ordninger som er mulig å håndtere – og god kundebehandling.

Hjemmekontor

Den dagen myndighetene iverksatte de mest inngripende tiltakene Norge har hatt i fredstid, 12. mars 2020, besluttet ledelsen i Kredinor at alle ansatte som kunne skulle flytte til hjemmekontor. Fra og med 13. mars har Kredinor vært i full drift med de rundt 459 ansatte fra hjemmekontor. De har mobilisert via teams, telefon, e-post – ja alle kommunikasjonskanaler. Våre menneskelige ressurser har levert alt vi som inkassoselskap lover våre oppdragsgivere og det våre sluttkunder kan forvente av oss.  En stor og flott innsats i et ellers krevende år.

Økende antall betalinger

I mars 2020 trodde vi at antall inkassosaker kom til å øke. Det vi nå vet er at antall inkassosaker har gått ned. Likevel har henvendelsene til Kredinor vært like mange – og flere. En økende andel mennesker med inkassogjeld har tatt kontakt for å betale eller for å få rådgiving rundt nedbetaling. De direkte koronarelaterte henvendelsene har vært langt lavere enn forventet, selv om vi raskt tilrettela ordninger for de som henvendte seg med koronarelaterte betalingsutfordringer.

Mennesker i hele verdikjeden

Gode kundeopplevelser innenfor betalingsoppfølging og inkasso handler først og fremst om menneskene våre. De som sitter i førstelinjen ut mot våre oppdragsgivere og deres kunder. I tillegg har vi alle andre i Kredinor, som sørger for å holde oppmerksomheten rundt det viktigste – følge opp ubetalte krav med løsninger som gjør at sluttkunden får den hjelpen de behøver frem til betaling. Det er et slags hierarki hvor sluttkunden er den viktigste – og hvor vi alle finner vår plass for å oppfylle dette.

Kontaktpunkter og samspill

Selv om vi snakker om mennesker – så benytter vi også roboter og kunstig intelligens. Kjernen i alle kanaler og hjelpemidler er likevel mennesker – det er alltid mennesker bak. Nora vår chatrobot følges opp av et helt team slik at hun til enhver tid trenes på å svare bedre på spørsmål. Mennesker, roboter og kunstig intelligens skal bidra til et effektivt samspill slik at sluttkunden og oppdragsgiver ivaretas på best mulig måte i hele betalingsløpet. Alle andre tilleggstjenester leder mot samme mål – oppfølging og hjelp til betaling.

Bransjenytt

Kredinor skal være en ledende leverandør av betalingsoppfølging og inkasso innenfor bransjene energi, bank/finans, telecom, parkering, handel og øvrig industri samt offentlig sektor. Som markedsleder innenfor energi og nettkrav leder vi an utviklingen, med nye og kundevennlige løsninger. Innenfor de andre bransjene følger vi også opp med spesialløsninger som forenkler i alle ledd, gir gode kundeopplevelser og raskere betaling.

Kredinor har utviklet en rekke løsninger for å styrke kundeforholdet mellom våre oppdragsgivere og deres kunder dette året. Kundebehov, enkelhet og kundelojalitet har derfor vært førende for all nyutvikling.

Let`s pay – lekende lett betaling

Let`s pay er en ny, heldigital betalingsløsning som sendes kunden via SMS noen dager etter forfall på faktura. Løsningen er utviklet i samarbeid med Glitre Energi Strøm AS. Når SMS sendes vil Glitre Energi Strøm AS fremgå tydelig som avsender. Kunden får tilbud om å betale faktura ved å trykke på betalingslenken i Let`s pay, og kan velge å betale med Vipps, Mastercard eller Visa. Etter noen få klikk er betalingen godkjent, og saldo oppdateres i løpet av noen sekunder både hos kunden og hos Glitre Energi strøm AS – enkelt, raskt og kundevennlig. Så langt i 2021 har mer enn 20 energiselskap meldt sin interesse og er i gang med løsningen.

Stengeløsning for bredbånd og energi

Vår automatiserte stengeløsning ble utviklet når AMS-målerne ble installert i de tusen hjem. Nytt av året er stengeløsningen for bredbånd, som er tatt i bruk av Altibox og deres 34 partnere over hele Norge. Kjernen i løsningen er automatisert stenging hvis faktura ikke betales innen 30 dager, og automatisert gjenåpning innen ett minutt hvis faktura betales gjennom link til Betal nå, som sendes kunden på SMS fra Kredinor. Resultatet av denne løsningen er økt kundetilfredshet blant sluttkunder som får bredbåndsleveransen stengt. Forklaringen på økningen i kundetilfredshet er den hurtige gjenåpningen samt at kunden slipper å foreta seg noe etter betaling. I tillegg fungerer løsningen like raskt utenfor ordinær åpningstid og i helgen.

Kredinor Care

Vi har også tilrettelagt for ekstra oppfølging av sluttkunden, gjennom løsningen Kredinor Care. Denne løsningen kombinerer den enkle betalingsløsningen Let`s pay med ekstra oppfølging og rådgiving allerede på fakturastadiet. Kundene får tilbud om vår nye og enkle betalingsløsning Let`s pay, i kombinasjon med gode rutiner for å friskmelde, bevare og utvikle kundene. Det har vist seg å virke forebyggende. Færre kunder enn før ender med inkasso. Med denne løsningen kan vi si at vi driver med betalingsoppfølging som fremmer kundeutvikling fremfor kundeavvikling, noe som gir bedre lønnsomhet i et langsiktig perspektiv.

Kredinor Puls

Kredinor Puls er også en ny løsning som bygger på den opprinnelige stengeløsningen for AMS. Gjennom Kredinor Puls tilrettelegger vi for et digitalisert oppfølgingsløp hvor blant annet SMS-varslinger brukes aktivt for å forebygge stenging av strømmen. Resultatene er ensidig positive. En svært høy andel strømanlegg som tidligere ble stengt, betales nå og forblir åpne.

Strømkonto

Foruten dette tilbyr vi strømkonto hvor sluttkunden kan betale et jevnt beløp gjennom hele året – som et ledd i å unngå betalingsproblemer når strømmen er dyrest. Fra at det har vært rekordlave strømpriser i 2020 er situasjonen så langt i 2021 en helt annen. For mange kunder kan strømkonto være en god måte å forebygge betalingsproblemer. For å beregne det faste beløpet hjelper vi oppdragsgiver med å beregne, tilby, innvilge og administrere kredittbeløp knyttet til strømregningen. Fordelen for sluttkunden er en forutsigbar strømregning gjennom muligheten til å betale et jevnt fakturabeløp gjennom hele året. Og fordelen for oppdragsgiver er en mer forutsigbar betalingsstrøm ut fra avtalt beløp.

Innsikt som gir bedre kundeoppfølging

Vi utnytter også forbedret datakvalitet via Elhub, som gir oss større treffsikkerhet i hvordan vi skal følge opp ubetalte krav. Det gir igjen raskere betaling og høyere løsningsgrad for kraftselskapene.

Film om stengeløsning

Kredinor har en ledende posisjon innenfor oppfølging av krav knyttet til kredittkort og forbrukslån. I tillegg har vi en solid posisjon innenfor oppfølging av vanlige lån og kreditter. Vår juridiske avdeling er også engasjert i mange pågående saker knyttet til BankID.

Med etableringen av Gjeldsregisteret i 2019 fikk bransjen et godt verktøy til å bruke under kredittvurdering av låntakere. Det har gitt en høyere kvalitet på utlånsporteføljen. Gjennom hele 2020 har forbruksgjelden krympet, og den fortsetter å gå ned i året vi er inne i. Som en naturlig følge av det har antall saker til inkasso også gått betydelig ned. I tillegg til Gjeldsregisteret skyldes færre inkassosaker blant annet et lavere forbruk på grunn av koronapandemien, lav rente og myndighetenes tiltak.

Analyse og rapporter

Våre analytikere bidrar med verdifull støtte gjennom bonitetsrapporter som gir bedre beslutningsgrunnlag ved behandling av søknader om forbrukslån og kredittkort. Med et dashboard i Tableau, har våre oppdragsgivere tilgang til å estimere hvor mye tilbakeført kapital de får fra egen kundeportefølje til inkasso over tid.

Høyesterettsdom innenfor BankID

Innenfor vår juridiske avdeling er det fortsatt et betydelig antall saker knyttet til svindel med BankId. Den største andelen er svindelsaker knyttet til folk som har en nær eller har vært i nære relasjoner.

Høyesterett behandlet spørsmål om en bank som har utbetalt et forbrukslån etter misbruk av BankID kan kreve erstattet sitt tap av den som er utsatt for misbruket. Høyesterettsdommen innebærer at banker må ha gode kontrollrutiner for å sikre at det er riktig vedkommende som har tatt opp lånet, som også får det utbetalt. Kunden har fortsatt et stort ansvar for sin BankID, og det er ikke gitt at alle får medhold i slike saker. Det er ofte snakk om høye beløp.

Porteføljekjøp og løpende avtaler

Gjennom Kredinor Finans AS kjøper Kredinor porteføljer fra egne kunder og har noen løpende avtaler (forward flow).

Innenfor handel, service og øvrig industri fortsetter vi veksten, som inkluderer alt fra et mangfold av handelsbedrifter, tjenesteytende virksomheter til transport, bomselskap, entreprenører og vareleverandører. Kundene dekker hele spekteret innenfor forbruker- og bedriftsmarkedet.

Økning innenfor fakturering

Gjennom året har et økende antall kunder innenfor dette området tatt i bruk våre løsninger innenfor fakturering, purringer, reskontroadministrasjon og betaling. Vi er en pådriver til at oppdragsgiver bruker de mest effektive og kundevennlige distribusjonskanalene. Samtidig fokuserer vi også på viktigheten av å tilby de enkleste betalingsløsningene om betaling ikke kommer.

Kundeserviceløsninger

Uavhengig av område er fakturaløsninger og inkasso kjerneleveransen også innenfor disse områdene. Noen velger også å outsource all kundeservice til Kredinor, slik at vi ivaretar hele kundeforholdet fra og med fakturering til pengene er betalt. Oppdragsgivere som outsourcer hele verdikjeden sparer tid til administrasjon av menneskelige ressurser samt alt av teknologiske verktøy og årsverk. Kredinor på sin side rendyrker leveransen ut fra oppdragsgivers behov og leverer gode kundeopplevelser i alle kontaktpunkter.

Integrasjonsløsninger

Nøkkelen til effektive og gode løsninger i dette segmentet er våre integrasjonsløsninger samt våre innloggede løsninger som ligger lett tilgjengelig i Kredinor Online. Integrasjonene forenkler informasjonsflyten, letter saksgangen og øker kontrollen for våre oppdragsgivere. Skyløsningen Microsoft Azure er godt innarbeidet og skreddersydd for de kundeforholdene hvor denne løsningen er kjernen.

Kredinor leverer fremragende løsninger til våre oppdragsgivere innenfor Offentlig sektor. Vi har tilgang til de fleste integrasjonene som sparer tid og årsverk samtidig som sluttkunden følges opp på aller beste måte.

Kredinor bistår med løsninger i hele spekteret fra legalpantekrav og usikrede krav til fylkeskommuner samt oppfølging av saker knyttet til tannhelse, bibliotek, barnehager og videregående skoler. Videre bidrar vi også inn mot statlige tilsyn med diverse krav og bøter, avfallsselskaper, universiteter og høgskoler.

Spesialistavdeling i Kristiansund

Vår spesialistavdeling i Kristiansund håndterer de offentlige kravene på en forutsigbar og særdeles god måte. Det å ivareta og opprettholde kundeforhold har stor betydning både for kundene – og oss.

Innenfor Parkering fortsetter vi den dynamiske utviklingen sammen med våre oppdragsgivere. Vi leverer løsninger som er helautomatiserte med blant annet skiltgjenkjenning som leses mot motorvognregisteret, og treffer riktig i forhold til sluttkunden. 

Vår spesialistavdeling i Kristiansund med dyktige medarbeidere ivaretar behovet for noen å snakke med. Det er en trygghet for våre oppdragsgivere som i større grad enn andre bransjer har overlatt hele verdikjeden til Kredinor.

Faktura for medgått tid

Innenfor Parkering tar vi over alle oppgaver knyttet til fakturering av medgått tid eller oppfølging av krav etter feilparkering. Prosessen er helautomatisert fra ileggelse/bot og innlesning av parkering, håndtering av klager – til enighet og betaling.

Automatisk skiltavlesning ved inn- og utkjøring av parkeringsområdet er tatt i bruk av flere av våre oppdragsgivere, og de som ønsker kan få tilsendt faktura for medgått tid når de forlater parkeringen. Løsningen Kredinor AutoFakt fungerer sånn at registreringsnummeret på kjøretøyet leses automatisk på vei inn og ut av parkeringen, og på det grunnlag sendes faktura om kunden ikke benytter en av de andre betalingsløsningene.

ParkeringService, PS3

Den nyeste versjonen av det egenutviklede saksbehandlingssystemet ParkeringService, PS3 gir tilgang til innovative, effektiviserende og helautomatiske løsninger. Denne moderniseringen tilfredsstiller dagens behov for administrasjon av parkeringsileggelser – fra de skrives ut, til søk etter opplysninger om bileier, fakturering, betalingsoppfølging, klagebehandling og annen kundeservice.

Digitale kanaler

Kredinor fortsetter den digitale revolusjon innenfor betalingsoppfølging og inkasso, hvor forenkling og løsninger som gir raskere betaling har hovedprioritet. Med flere selvbetjeningsløsninger på kredinor.no og Min side har trafikken økt betydelig – og vi ser at løsningsgraden i disse kanalene øker. Chatroboten Nora er blitt enda mer presis i svarene sine. Vi sender nå inkassobrev som eFaktura, direkte til kundenes nettbank og har utviklet løsningen Let`s pay for faktura som gir raskere betaling. I 2020 hadde vi 1,2 millioner besøk på kredinor.no og mer enn 650.000 unike brukere på Min side.

Gjennom vår digitale revolusjon har vi heldigitalisert en rekke av våre løsninger for å gjøre det enklere for sluttkunden og våre oppdragsgivere. På kredinor.no har vi tilrettelagt for selvbetjening for sluttkunden, enkel kommunikasjon med chatroboten Nora og direkte betaling uten innlogging. På Min side har vi alt kunden trenger for selvbetjening, oversikt, kontroll, fortrolig kommunikasjon via meldinger og chat – og betaling. Foruten dette har vi også automatisert en rekke manuelle prosesser som gir mer smidig kommunikasjonsflyt, ved hjelp av roboten Rotor og hans robotkolleger.

Hvis kunden benytter Betal nå på Min side blir saldo synlig i løpet av noen sekunder etter betaling. Foruten dette har vi også oppgradert Kredinor Online med nyttig funksjonalitet. Med vår nyeste løsning Let`s pay kompletterer vi vårt tilbud med betalingsløsninger – fra faktura til betaling.

Betalingsløsningen Let`s pay for faktura er vår store nyhet i 2020, og bidrar til forenkling for så vel oppdragsgiver som sluttkunden. Løsningen har egen logo og profil og benyttes for faktura og eventuelle betalingspåminnelser/purringer.

Let’s pay er en heldigital SMS-løsning for betaling av faktura. Kredinor har aldri utviklet en løsning på kortere tid. Fra ide til løsningen var ferdig tok det under to måneder. For nye kunder som ønsker å ta i bruk Let`s pay klarer vi å sette opp løsningen på alt fra et par dager til to uker.

Kundedrevet innovasjon

Kredinor fikk presentert ideen og behovet fra vår oppdragsgiver Glitre Energi Strøm AS høsten 2020. De ønsket seg en like enkel løsning for betaling av faktura som Betal nå er for inkasso. Let`s pay ble derfor utviklet for å følge opp kunder som ikke betaler til forfall, men i god tid før saken går over til purring eller inkassovarsel. Det har vist seg å gi raskere betaling – og færre som ender med inkasso. Fra Glitre Energi Strøm AS tok i bruk løsningen i januar og frem til mars har mer enn 20 energiselskap tatt i bruk Let`s pay.

Fra faktura til betaling

I praksis fungerer Lets pay som følger: Om lag en uke etter forfall på faktura sendes SMS til sluttkunden med tilbud om å betale via Lets pay. I denne SMS-en fremgår oppdragsgiver tydelig og betalingslenken til betaling. I denne betalingslenken ligger alt ferdig programmert til betaling. Sluttkunden trenger ikke tenke på KID, konto eller beløp. Med noen få klikk er faktura betalt, med kort eller Vipps. Saldo oppdateres i løpet av noen sekunder både hos oppdragsgiver og sluttkunden. De første ukene klikket 29 prosent på betalingslinken og betalte. Etter to måneder er tallet helt oppe i 40 prosent som klikker og betaler via Lets pay. Det positive for disse kundene er at Lets pay forebygger inkasso, noe som var en viktig ambisjon for Glitre. Vår ambisjon er at Let`s pay skal blir den foretrukne kanalen for våre kunder innenfor betaling av faktura, og klargjør nå løsningen for andre bransjer.

Betal nå

Betalingsløsningen Betal nå økte også i bruk i 2020, og mange betalte uten innlogging på kredinor.no. Imidlertid betalte brorparten direkte via SMS eller på Min side. I 2020 ble den nye løsningen Let`s pay koblet inn i betalingsløpet i fasen før inkasso og Betal nå. Disse løsningene vil fra nå fungere sømløst mot hverandre. Mer enn 300.000 betalinger ble utført via Betal nå i 2020, som totalt utgjorde nesten 700 millioner kroner. I løpet av 2020 er også Betal nå utvidet med flere nye løsninger, og inneholder nå følgende løsninger:

 • Oppdatert saldo sekunder etter at kunden betaler
 • Stengeløsning for AMS
 • Stengeløsning for bredbånd
 • Betalingsløsning for avdrag
 • Friskmelding ved å betale minimumsbeløp
 • Tilgang til å betale valgfritt beløp over kr 100,-

kredinor.no – highway til innloggede sider

Kredinor.no er motorveien inn til Min side og Kredinor Online. I tillegg er kredinor.no landingsside for trafikk inn fra andre nettsteder. I 2020 hadde vi 1,2 millioner besøk på kredinor.no og mer enn 650.000 unike brukere, mot 535.000 unike brukere i 2019. Antall unike brukere økte med 22 prosent fra 2019 til 2020. Mer enn 30.000 personer chattet med oss via Min side i 2020, en økning på 60 prosent fra 2019. Foruten Min side og Kredinor Online er løsningen Se status i din sak og Betal nå de tjenestene som brukes mest aktivt. Chatroboten Nora brukes også aktivt.

Min side

Med enda flere selvbetjeningsløsninger, ny postkasse, chat med rådgiver og trygg kommunikasjon øker bruken av Min side, som hadde nesten 800.000 innlogginger i 2020, en økning på 41% fra 2019.

På min side kan sluttkunden:

 • Få oversikt over kravet og status for betaling
 • Betale og få oppdatert saldo i løpet av sekunder
 • Be om kopi av faktura
 • Søke om utsettelse av betaling
 • Søke om avdragsordning
 • Sende inn klage om de er uenige i kravet
 • Chatte og sende melding til oss
 • Finne alle dokumenter i Min postkasse
 • Gi skriftlig fullmakt hvis andre skal hjelpe dem

Kredinor Online

Oppdragsgivers innloggede sider på Kredinor Online er godt besøkt, med mer enn 700.000 innlogginger i 2020. Her har oppdragsgiver tilgang til alt tilknyttet kundeforholdet, deriblant betalingsstatus for kundene sine. I 2020 tilgjengeliggjorde vi muligheten for at oppdragsgiver kan sende kunden betalingslink til Betal nå, via SMS eller e-post, direkte fra Kredinor Online. I mange tilfeller tar sluttkunden direkte kontakt med dem for å diskutere betaling. Muligheten til å sende en betalingslink til Betal nå er en betydelig forenkling for sluttkunden. Når kunden betaler via betalingslinken vil status på saken oppdatere seg i løpet av noen få sekunder. Oppdragsgiver kan derfor bekrefte der og da at saken er avsluttet, hvis hele beløpet betales.

Chatroboten Nora gir kloke svar

På kredinor.no har vi også Chatroboten Nora som er tilgjengelig hele døgnet 24/7. Hun får stadig mer trafikk. Vi har et spesialist-team som jobber utelukkende med å programmere Nora slik at hun blir mer presis i sine svar, noe vi har lyktes godt med. Nora håndterte mer enn 23 000 samtaler med mer enn 55 000 meldinger fra brukere i 2019. Vi la om noe av kontaktinformasjonen på telefonen som gjorde at trafikken økte i 2020. Tallene for 2020 endte på mer enn 40 000 samtaler og nesten 80 000 meldinger fra brukere. De fleste stiller spørsmål mellom kl. 09.00 og 14.00. Hun får flest spørsmål på mandager, og så synker antallet mot helgen, hvor det kun er noen få. Topp tre spørsmål dreier seg om kopi av faktura, om vi har mottatt betaling og ønske om å søke avdragsordning. I tillegg gir hun ut telefonnummeret til kundeservice.

Vi jobber løpende med Nora innen følgende:

 • Hjelper henne å gi mer spesifikke svar
 • Få henne til å rettlede dem som spør om stenge- og gjenåpningsrutiner
 • Integrere henne inn mot telefoni – i tilfelle lang ventetid
 • Få henne til å gi ut riktig kontaktskjema om kunden spør

Google-trafikken øker 

Noe av trafikken inn til kredinor.no er også fra google-annonser og søkeord som leder inn til sidene våre. Noe av trafikken kom fra artikler på e24, innholdsmarkedsføring, som gav mange klikk inn på kredinor.no Vi legger jevnlig ut artikler med relevant innhold om vår kjernevirksomhet – betalingsoppfølging og inkasso som Google fanger opp. I tillegg legger vi også ut alle tilbud vi har innenfor kurs og seminarer. Vi er i kontinuerlig utvikling på dette området, fordi det handler om å være tilgjengelig når noen er ute og søker etter det vi driver med. Resultatet av tiltakene for å profesjonalisere overfor de riktige interessentene på Google, har økt trafikken inn til kredinor.no med 74 prosent i 2020.

Inkassobrev som eFaktura

Kredinor var først ute med å sende inkassobrev som eFaktura, direkte til kundenes nettbank, tidlig i 2020. Kredinor sender om lag 8,1 millioner inkassobrev hvert år. Frem til 2017 var vi lovpålagt å sende inkassobrevene per post. Etter at loven om teknologinøytralitet kom i 2017 begynte digitaliseringen av inkassobrev. Kravet er at inkassobrev skal sendes gjennom en kanal som er sikker, som Digipost, eFaktura eller Min side.

eFaktura og EHF som prefererte kanaler

Inkassobrev som eFaktura har vist seg å være svært effektiv. I tillegg treffer vi også de som har Vipps gjennom eFaktura. Mer enn 3,3 millioner har sagt ja til eFaktura og rundt 170 000 kunder har sagt ja til EHF. Fordelen for våre oppdragsgivere er mange. Det ligger en betydelig kostnadsbesparelse ved at alt er automatisert og håndteres av Kredinor. Det blir ingen returpost eller manuell håndtering. I tillegg vet vi at betalingen kommer raskere, noe som gir god likviditet og økt lønnsomhet hos oppdragsgiver.

Enkelt med eFaktura – alt samlet ett sted for kunden

 • eFaktura er klar til betaling: KID, konto, beløp og dato ligger inne
 • Brevet som forklarer inkassokravet ligger ved
 • Mottaker har full kontroll og betaling skjer når den godkjennes
 • Trygg kanal å motta og betale igjennom

Kredinor til stede i sosiale medier

Vi har hatt regelmessige nyhetsoppdateringer på Facebook og LinkedIn i 2020. På Facebook har vi 734 følgere. På LinkedIn 2511 følgere. Hver sak vi legger ut har god rekkevidde. I tillegg er vi til stede på Twitter og Instagram, og har vår egen You Tube-kanal. De sistnevnte kanalene har vi mindre aktiviteter knyttet til enn Facebook og LinkedIn.

Det har vært noen tilfeller av negative kommentarer, men i den grad de fremsettes saklig svarer vi på dem. I motsatt fall tar vi direkte kontakt for å høre hva vi kan gjøre for den som publiserer, og sletter deretter meldingen. De sosiale kanalene er et godt bidrag til den totale markedsmiksen for oss. Facebook retter seg mer mot folk flest og sluttkunder. LinkedIn retter seg mer mot det profesjonelle markedet og potensielle arbeidstakere.

Internkommunikasjon

Internt bruker vi nå Sharepoint som ble utviklet i 2020 og har navnet Startsiden hvor vi publiserer all interninformasjon til alle ansatte. Her oppdaterer vi også når vi legger ut nyheter på kredinor.no. I tillegg benytter vi Workplace by Facebook, en kanal vi etablerte for hele Kredinor i 2017.

Skytjenester og integrasjoner

Med skyløsningen Microsoft Azure har vi en langt større bredde i våre tilbud. Kredinor trekker på alle fordeler som cloud native-løsningen har, og skaper integrasjonsmuligheter som er online 24/7. Det innebærer samhandlig uavhengig av tid og sted. 

Gjennom Kredinors fakturaløsning og API for fakturatjenester kan vår oppdragsgiver opprette fakturaoppdrag, registrere kunder og håndtere betalinger begge veier. Løsningen legger også til rette for utveksling av dokumenter, notater og umiddelbar oppdatering av status på for eksempel betalinger som kommer til Kredinor.

Integrasjonsløsninger er selve nøkkelen til et samarbeide mellom Kredinor og de fleste nye oppdragsgivere. Kredinor har bygget sin egen API, og har allerede integrasjoner med de største ERP – og økonomisystemer. Vi implementerer løpende store kunder innenfor Fakturaservice som har avanserte integrasjoner mot Kredinor. Foruten disse utvikler vi kontinuerlig nye integrasjoner.

Her er noen av integrasjonene våre:
EnoroCX, fra Hansen Technologies
BanqSoft
Evry
CGI IS Suite
Basset Utility Account
24Seven Office
Unit 4
Microsoft Dynamics NAV
Microsoft Dynamics AX
SAP
Visma Business
Visma Global
Visma Enterprise
Visma Mamut One
Infor M3

Duett
Cordel
Deltek Maconomy
IFS
Uni Micro
Cowi Parka
ON Property
Aptic
NetAdmin
Infonova

Bærekraft i Kredinor

Kredinor har en ambisjon om å bidra til gode betalingsvaner og sunne økonomiske forhold i samfunnet. Vår virksomhet drives etter samvirkeprinsippene. Bærekraft er en helt sentral del av vår virksomhet og preger vårt samfunnsengasjement. Med erfaring helt tilbake til 1905, og nå Norges største inkassoselskap i antall saker, har Kredinor en solid plattform for det løpende arbeidet med bærekraft.

Bærekraft er et viktig tema for oss i Kredinor. Vi ser også at bærekraft er viktig for det øvrige næringsliv. I de senere årene erfarer vi at bærekraft har fått større betydning for valg, også av oss som leverandør. Samtidig har bærekraft også betydning når vi gjør valg. Kredinor har flere referanser til FNs bærekraftmål.

Lærer unge om privatøkonomi

Smartbetaler – læringskonsept fra Kredinor
Vår visjon er å jobbe for sunne økonomiske forhold i næringslivet, og vi i Kredinor ønsker å forebygge betalingsproblemer og inkasso gjennom å lære unge mer om personlig økonomi. Gjennom læringskonseptet smartbetaler tilbyr vi undervisningstimer til elever i videregående skole. Smartbetaler skal bidra til økt bevissthet rundt egen økonomi, hvordan de unge kan bli smarte forbrukere og innarbeide gode betalingsvaner – for å få en balansert økonomi, og unngå inkasso. Hovedmålsettingen er å bidra til at unge mestrer sin egen økonomi og får en velfungerende økonomi som voksne.

Skolemeny.no i regi av Finans Norge
I tillegg til læringskonseptet Smartbetaler er vi engasjert i nettverket skolemeny.no i regi av Finans Norge. Sammen med rundt 30 aktører innenfor bank/finans tilbyr vi kostnadsfri undervisning og informasjon via nettsiden skolemeny.no. Dette tilbudet er mangfoldig og benyttes av mange. Formålet er det samme som Smartbetaler, men dekker også de yngre aldersgruppene – fra barnetrinnet til og med videregående skole.

Opplæring innen inkasso

Med erfaring helt tilbake til 1905 har Kredinor alltid tatt samfunnsansvar gjennom omfattende tilbud om inkassofaglig opplæring blant oppdragsgivere. Ved å øke kompetansen innenfor temaområder som kreditt, betalingsoppfølging og inkasso, legger vi et godt grunnlag for sunne økonomiske forhold i næringslivet – og en mer velfungerende samfunnsøkonomi. Videre driver vi utstrakt rådgiving overfor sluttkunden slik at de skal få oversikt og kontroll på sin økonomi – og bli gjeldfri fra inkasso, noe som er en kilde til livsmestring og god samfunnsøkonomi.

Miljøfyrtårn

Kredinor er sertifisert Miljøfyrtårn i 5 avdelinger og tar ansvar for ytre miljø. Det er pågående arbeid å få sertifisert øvrige avdelingskontorer. All virksomhet i Kredinor er i leide lokaler og IT-utstyr som ikke lenger brukes leveres til et selskap som destruerer. Kontorlokalene i Oslo, hvor brorparten av de ansatte jobber, er energi- og miljøvennlige. I Oslo er belysningen i kontorlokalene er energibesparende og det er tilrettelagt for EL-bil ladning. Det er også et lite «sykkelverksted» og muligheter for å leie EL-sykkel. Det er etablert styringsverktøy for energiforbruk og all søppel kildesorteres. Kredinor er sertifisert Miljøfyrtårn i Oslo, Fredrikstad, Sandefjord og Kristiansand.

Digitalisering og effektivisering

Hvert år sender inkassoselskaper ut millioner av brev, noe som belaster miljøet gjennom papirbruk. For å redusere vår miljøbelastning er fokus rettet mot utvikling av digitaliserte produkter og distribusjonskanaler innad i bransjen. Vi i Kredinor har tatt viktige steg innenfor digitalisering og robotisering de senere årene, og utviklingen fortsetter. Vi har blant annet utviklet en heldigital betalingsløsning, Let’s Pay, som er en kundevennlig og enkel løsning for betaling av faktura via SMS. Videre har vi utviklet og modernisert alle våre digitale kanaler, til stor nytte for både våre oppdragsgivere og sluttkundene

Likeverd og likestilling

Vi i Kredinor vet at likestilling mellom kjønnene bidrar til vekst. Vi er mennesker og miljø i et samvirke. Kredinor har om lag 517 ansatte, med en stor andel i Oslo og om lag 130 fordelt på avdelingskontorene. Selskapet har 54 prosent kvinneandel blant de ansatte. I ledergruppen er kvinneandelen på 33 prosent og i styret 44 prosent. Lønnen er lik for likeverdige stillinger. Kredinor jobber mot diskriminering. Tiltakene er blant annet åpne rekrutteringsprosesser, Humankapital Indeks (HKI) undersøkelser, medarbeidersamtaler og ikke-diskriminerende lønns- og arbeidsvilkår.

Tettere på gjennom samvirkeformen

FN sier at et samvirke er den mest bærekraftige forretningsmodellen. Årsaken til dette er at bedrifter som opererer som et samvirke som regel er eid av mange, og skal være til nytte for sine eiere. Siden 1905 har vi operert som et samvirke og vi eies av våre 1869 medlemmer og eiere som også er våre kunder og oppdragsgivere. Kredinor som samvirke bidrar til å skape verdier som gir lønnsomhet, trygge arbeidsplasser og gode lokalmiljø blant våre 9 kontorer. Våre oppdragsgivere kan trygt konsentrere seg om sin kjernevirksomhet. Samtidig har de en garanti for at Kredinor ivaretar den gode dialogen, er tilgjengelig i alle kanaler og tilbyr de beste løsningene for kundene deres frem til pengene er på konto. Det oppfyller vår visjon om å bidra til sunne økonomiske forhold.

Norge og Norden inn i fremtiden

Kredinor har en solid posisjon i det norske markedet, gjennom å være tettere på marked og kunder i Tromsø, Trondheim, Kristiansund, Bergen, Stavanger, Kristiansand, Porsgrunn, Fredrikstad og Oslo. Vi har i tillegg kontor i Stockholm, Sverige. Vår strategi i Norden er å vokse ut av Norge med eksisterende kunder og samtidig posisjonere selskapet for å vinne nye kunder.

Kredinor skal være en tydelig utfordrer til konkurrenter også i Norden. Med Kredinor SA som et solid norsk morkonsern i ryggen, utvikler vi den nordiske virksomheten “stein for stein”.

Kredinor følger markedene tett og ønsker å tilby enkelhet for våre oppdragsgivere gjennom ett kontaktpunkt som koordinerer kundeforholdet uavhengig av land.  I tillegg vil vi se kundebehov i hvert enkelt land opp mot hva som kan fungere på tvers for å kunne tilby effektive og moderne løsninger.

Kundebehov i Norden

Selv om de nordiske landene ligger tett er det store individuelle forskjeller når det kommer til inkasso og innkreving. Vi kartlegger løpende de viktigste behovene for våre produkter og tjenester i Norden. Deretter utvikler vi og tilpasser løsninger slik at de fungerer i hvert enkelt land – og i Norden som helhet.

Kredinor – 100 % norskeid

Kredinor Konsernet er 100 % norskeid gjennom morselskapet Kredinor SA, som er et samvirke og eies av medlemmene. Øverste leder er adm. direktør Tor Berntsen i Kredinor. I Sverige ledes datterselskapet Kredinor AB av Gunilla Brunnberg som administrerende direktør. Datterselskapet Kredinor Finans A/S holder til i Oslo og ledes av Anna-Karin Lindblad.

Kredinor – tettere på i hele Norden

Strategi og verdier

I mer enn 115 år har Kredinor hjulpet hele det norske næringslivet og offentlig sektor med betalingsoppfølging og inkasso, gjennom gode løsninger og god behandling av deres kunder. Kredinor skal være en strategisk partner som raskt fanger opp kundebehov og finner løsninger på disse. Vi har historien som har gjort oss til Norges største inkassoselskap i antall saker. Samtidig har vi fremtiden foran oss med markedets mest moderne løsninger. Kredinor står på trygg grunn med en solid strategi. Vi vil bidra til gode betalingsvaner og sunne økonomiske forhold i samfunnet. Vår visjon, våre verdier og kundeløfter er viktige felles verktøy for å lykkes videre.

Kredinor SA er et norsk selskap som eies av våre medlemmer og eiere i samvirke. De har alle felles interesser i at Kredinor har de beste og mest moderne løsningene – og følger opp ubetalte krav frem til betaling. Det frigjør tid hos dem, samtidig som pengene kommer inn på konto.

Selv om Kredinor håndterer det som også kan være en utfordrende del av betalingsløpet, ønsker vi å være godt likt og anerkjent for den viktige jobben vi gjør for norsk næringsliv og norsk økonomi. I tillegg ønsker vi å oppfattes positivt for den tilrettelegging og gode behandling vi gir sluttkundene. 

Styrken i felles verdier 

Våre ansatte er samlet om våre felles verdier. Vi skal være engasjerte,   løsningsorienterte, respektfulle og profesjonelle.  Uansett hvordan vi møtes av andre skal vi være vennlige, lyttende og komme med løsninger som har verdi både for våre oppdragsgivere og deres kunder. Vi skal engasjere oss og vise interesse og være respektfull i møte med andre. Gjennom å bidra med vår kunnskap, samtidig som vi er hyggelige og åpne for andres synspunkt, vil vi også oppfattes profesjonelle. Vi er stolte over å jobbe i Kredinor og vi er stolte over hva vi bidrar med av merverdi til de vi samhandler med.

Felles kommunikasjon, stil og tone

Vi har over flere år jobbet med forenkling av språklig innhold. Det innebærer at vi skriver og snakker med et enkelt og hverdagslig språk som folk forstår. Vår kommunikasjon skal være vennlig og tydelig. Det betyr også å møte andre slik vi selv ønsker å bli møtt – med vennlighet og gode svar.

Kundeløfter å strekke seg etter

Våre kundeløfter er i kontinuerlig bevegelse. Likevel er noen av disse stabile. Det aller viktigste for våre oppdragsgivere er å få betalt, på en bærekraftig måte for sluttkunden. Det krever at vi tilrettelegger med moderne teknologiske løsninger og bringer inn vår bransjekompetanse overfor oppdragsgiver. Samtidig må vi sørge gode verktøy, enkle betalingsløsninger og god kundebehandling i alle kontaktpunkter overfor sluttkunden.

Kjernevirksomheten vår står fast – vi skal være et inkassoselskap som er tettere på din bransje, din hverdag og dine kunder.

Inkassotall i Norge

Antall inkassosaker endte med en liten nedgang totalt sett for markedet i 2020. Totalt mottok inkassobransjen 9,7 millioner purre- og inkassosaker i 2020, en nedgang på -3,5 prosent fra 2019. Antall inkassosaker gikk ned med -4,3 prosent til 6 millioner saker i 2020. Antall purresaker gikk ned med -2,9 prosent til 3,7 millioner saker i 2020. Kredinor mottok litt i overkant av 2 millioner purre- og inkassosaker, en nedgang på 11,7 prosent fra året før. Kredinor har 20 prosent markedsandel av totalt antall saker.

Nedgang i antall inkassosaker

Antall saker sendt til oppfølging hos inkassoselskapene endte på 9,7 millioner saker, en nedgang på -3,53 prosent fra 2019 til 2020. Antall saker som løste seg i tiden før inkasso, det vil si på purrestadiet er 3,7 mill saker, noe som utgjør 37,9 prosent av totalt antall saker i 2020. Dette er en endring på -2,9 prosent i antall saker fra 2019. De øvrige sakene som er rene inkassosaker hvor betalingsoppfordring sendes utgjør 6,0 mill saker, som innebærer en nedgang på -4,3 prosent fra 2019. Rene inkassosaker utgjør totalt 62,1 prosent av totalt antall saker. 

Utviklingen viser en tidslinje som et betalingsløp med de viktigste fasene til sakene innenfor inkasso. Stadiet for betalingsanmerkning viser et tydelig skille og bevis for at de aller fleste ordner opp når det kommer så langt at saken kan ende som en offentlig betalingsanmerkning med rettslige tiltak.

Saker sendt inkassoselskapene i 2020 – totalt og til Kredinor

Kredinor – Norges største inkassoselskap målt i antall saker

Inkassobransjen i Norge mottok til sammen i overkant av 9,7 mill saker i 2020, en nedgang på -3,53 prosent sammenlignet med 2019. Av totalen utgjør 3,7 mill purresaker – saker på førinkasso-stadiet og 6,1 mill rene inkassosaker. Av dette mottok Kredinor 2 mill saker, som fordeler seg på 835 000 purresaker og i underkant av 1,2 mill inkassosaker.

Kredinor er det største inkassoselskapet målt i antall saker i Norge, med en markedsandel på 20 prosent av totalt antall saker for 2020. Ser vi på antall inkassosaker isolert har Kredinor en markedsandel på 19,3 prosent i 2020. Innenfor purresaker har Kredinor 22,7 prosent markedsandel i 2020. Kredinor har en solid posisjon i det norske markedet.

Utviklingen i antall saker som ble sendt til inkassoselskapene totalt sett viser en nedgang. Av totalt antall saker mottok Kredinor 20 prosent i 2020. Kilde: Kredinor og Finanstilsynet.

Utviklingen i antall rene inkassosaker og purresaker i markedet og Kredinor

Inkassosaker – inkassomarkedet og Kredinor

Netto antall inkassosaker i markedet endte på 6 millioner saker i 2020, en nedgang på -4,3 prosent fra 2019. Kredinor mottok i underkant av 1,2 millioner inkassosaker. Markedet for øvrig mottok i overkant av 4,9 mill inkassosaker. Det er første gang siden 2005 at antall saker som sendes inkassoselskapene går ned når vi ser markedet under ett. 

Purresaker – markedet og Kredinor

Antall purresaker mottatt totalt i markedet ble 3,7 mill saker i 2020, en nedgang på 2,2 prosent. Av dette mottok Kredinor 835 855 mill purresaker. Resten av markedet mottok 2,8 mill purresaker. Dette er et område som mange virksomheter har outsourcet de senere årene, for profesjonell oppfølging frem til betaling.

Utvikling i fordringsmassen – størrelsen på inkassogjelden/hovedstol

Størrelsen på fordringsmassen, den totale inkassogjelden i Norge var 114,3 milliarder kroner i 2020, en økning på 5,1 prosent sammenlignet med 2019, hvor fordringsmassen var 108,7 milliarder kroner. Kredinor hadde en fordringsmasse på 25,7 milliarder ved utgangen av 2020, som utgjør 22,4 prosent av den totale fordringsmassen.

Totalt innfordret inkassobransjen 40,6 milliarder kroner i 2020 en økning på 5,1 prosent fra 2019. Kredinor innfordret 8,9 milliarder kroner på vegne av sine oppdragsgivere, en økning på 4,2 prosent fra 2019. Kredinor har en markedsandel på 22,4 prosent målt i størrelse på fordringsmassen, inkassogjelden til inndriving.

Utviklingen i fordringsmassen, total inkassogjeld viser en økning for Kredinor fra 23,8 til 25,7 milliarder kroner. Totalmarkedet økte fra 108,7 til 114,5 milliarder kroner. Kilde: Finanstilsynet og Kredinor

Betalingsanmerkninger – løsningsgrad blant brutto antall saker

Antall betalingsanmerkninger i 2020 endte på totalt 801 987 saker, en andel på 8,2 prosent av de totalt 9,7 millioner sakene som ble sendt til inkassoselskapene. Tilsvarende andel betalingsanmerkninger for 2019 var 7,9 prosent av de totalt 10,1 millioner sakene som inkassoselskapene mottok. Det betyr at andelen som ender med Betalingsanmerkning er noe høyere i 2020 sammenlignet med 2019. Sammenlignet med tidligere betales så mange som 91,8 prosent i 2020 før Betalingsanmerkning mot 92,1 prosent i 2019, av totalt antall mottatte saker. Betalingsanmerkninger slettes så snart hele kravet er betalt, uavhengig av når betalingen kommer.

Utviklingen i markedet viser at 8,2 prosent av alle saker ender med en betalingsanmerkning i 2020. Det innebærer at 91,8 prosent av sakene løser seg før de blir betalingsanmerkning. Det viser en fortsatt høy andel saker som løser seg før betalingsanmerkning, noe som tyder på at oppfølgingsløp og inkassotiltak fungerer. Kilde: Bisnode og Finanstilsynet.

Rettslige skritt – totalmarkedet

Tallene for rettslige skritt viser at det fortsatt kan være mulig å få betalt selv om sakene ender i rettsapparatet. Tall fra Bisnode viser at av 801 987 Betalingsanmerkninger ble det notert 502 661 nyregistreringer hos Namsmann i 2020. Det er en økning i antall nyregistreringer på 9,9 prosent for rettslige skritt fra 2019 til 2020. Av disse nyregistreringene utgjør Intet til utlegg 35,7 prosent og Utlegg gjennom lønnstrekk 64,3 prosent i 2020. Tilsvarende tall for 2019 viser en andel Intet til utlegg på 40,5 prosent og Utlegg gjennom lønnstrekk 59,5 prosent. Det er en økning i Utlegg med lønnstrekk på 18,8 prosent i 2020 sammenlignet med 2 019. Dette skyldes praksisen med å ilegge lønnstrekk frem i tid for sluttkunden, og vil spare dem for unødvendige utleggsbegjæringer i fremtiden. 

Figuren viser de viktigste rettslige skritt som settes i gang når sakene ikke løses og det må hentes verdier fra et annet sted. Utlegg med lønnstrekk øker med 18,8 prosent og utgjør 64,3 prosent av alle rettslige skritt for 2020. Saker som ender med Intet til utlegg går tilbake med -3,1 prosent og ender på 35,7 prosent. 

 

Årsrapport 2020. Styrets beretning, og regnskap med noter

Styrets beretning består av en redegjørelse for virksomheten i året som er gått samt revisorgodkjent resultatregnskap for 2020 med balanse, kontantstrømoppstilling og noter. Kredinor SA har tilbakelagt et godt år økonomisk og er bransjens største inkassoselskap målt i antall saker og nest størst målt i omsetning i Norge.

Samvirkeformen står seg godt i Norge. Samvirkeverdiene preger Kredinor gjennom at vi har norske eiere, vi har bærekraftig vekst,  en desentral organisasjonsstruktur med lokalkontor fra Tromsø i Nord til Kristiansand i sør og ingen aksjonærer som sitter passivt og venter på utbytte. 

Det er en klar fordel for oss at kundene også er våre eiere og oppdragsgivere, hvor alle har en felles interesse i å få profesjonell hjelp til betalingsoppfølging og inkasso fra Kredinor SA.

Som medeier har alle lik rett til medbestemmelse i alt fra viktige strategiske valg til styrets sammensetning, gjennom å benytte sin ene stemme hver ved Årsmøte hvert år i april i Kredinor SA.

Verdier tilbake i driften

Vi fører hvert år store verdier tilbake til driften gjennom investering i teknologi og løsninger som oppfyller våre målsettinger om å være Norges beste innenfor betalingsoppfølging og inkasso i Norge. Disse investeringene starter ofte med teknologi og løsninger innenfor en bransje, men over tid vil de fleste oppdragsgivere og deres kunder vil nyte godt av fordelene.

Samvirkene

Vi ønsker å fremme verdiene som ligger i et samvirke, gjennom blant annet vår administrerende direktør, Tor Berntsen, som nylig gikk inn i styret til  interesseorganisasjonen Samvirkene.

Medlemsfordeler i Kredinor SA

 • Tilgang til etterbetaling av utbytte
 • Kosnadsfrie inkassokurs og e-læringsverktøy
 • Kostnadsfrie webinarer
 • Gunstige betingelser på fagseminarer og konferanser
 • Fri bruk av Kredinor Online
 • Kostnadsfri juridisk bistand via «nettadvokaten»
 • Gunstige provisjonsordninger
 • Nyheter via DM og magasinet KredinorNytt

Nedgang i antall inkassosaker

Antall saker sendt til oppfølging hos inkassoselskapene endte på 9,7 millioner saker, en nedgang på -3,53 prosent fra 2019 til 2020. Antall saker som løste seg i tiden før inkasso, det vil si på purrestadiet er 3,7 mill saker, noe som utgjør 37,9 prosent av totalt antall saker i 2020. Dette er en endring på -2,9 prosent i antall saker fra 2019. De øvrige sakene som er rene inkassosaker hvor betalingsoppfordring sendes utgjør 6,0 mill saker, som innebærer en nedgang på -4,3 prosent fra 2019. Rene inkassosaker utgjør totalt 62,1 prosent av totalt antall saker. 

Utviklingen viser en tidslinje som et betalingsløp med de viktigste fasene til sakene innenfor inkasso. Stadiet for betalingsanmerkning viser et tydelig skille og bevis for at de aller fleste ordner opp når det kommer så langt at saken kan ende som en offentlig betalingsanmerkning med rettslige tiltak.

Saker sendt inkassoselskapene i 2020 – totalt og til Kredinor

Kredinor – Norges største inkassoselskap målt i antall saker

Inkassobransjen i Norge mottok til sammen i overkant av 9,7 mill saker i 2020, en nedgang på -3,53 prosent sammenlignet med 2019. Av totalen utgjør 3,7 mill purresaker – saker på førinkasso-stadiet og 6,1 mill rene inkassosaker. Av dette mottok Kredinor 2 mill saker, som fordeler seg på 835 000 purresaker og i underkant av 1,2 mill inkassosaker.

Kredinor er det største inkassoselskapet målt i antall saker i Norge, med en markedsandel på 20 prosent av totalt antall saker for 2020. Ser vi på antall inkassosaker isolert har Kredinor en markedsandel på 19,3 prosent i 2020. Innenfor purresaker har Kredinor 22,7 prosent markedsandel i 2020. Kredinor har en solid posisjon i det norske markedet.

Utviklingen i antall saker som ble sendt til inkassoselskapene totalt sett viser en nedgang. Av totalt antall saker mottok Kredinor 20 prosent i 2020. Kilde: Kredinor og Finanstilsynet.

Utviklingen i antall rene inkassosaker og purresaker i markedet og Kredinor

Inkassosaker – inkassomarkedet og Kredinor

Netto antall inkassosaker i markedet endte på 6 millioner saker i 2020, en nedgang på -4,3 prosent fra 2019. Kredinor mottok i underkant av 1,2 millioner inkassosaker. Markedet for øvrig mottok i overkant av 4,9 mill inkassosaker. Det er første gang siden 2005 at antall saker som sendes inkassoselskapene går ned når vi ser markedet under ett. 

Purresaker – markedet og Kredinor

Antall purresaker mottatt totalt i markedet ble 3,7 mill saker i 2020, en nedgang på 2,2 prosent. Av dette mottok Kredinor 835 855 mill purresaker. Resten av markedet mottok 2,8 mill purresaker. Dette er et område som mange virksomheter har outsourcet de senere årene, for profesjonell oppfølging frem til betaling.

Utvikling i fordringsmassen – størrelsen på inkassogjelden/hovedstol

Størrelsen på fordringsmassen, den totale inkassogjelden i Norge var 114,3 milliarder kroner i 2020, en økning på 5,1 prosent sammenlignet med 2019, hvor fordringsmassen var 108,7 milliarder kroner. Kredinor hadde en fordringsmasse på 25,7 milliarder ved utgangen av 2020, som utgjør 22,4 prosent av den totale fordringsmassen.

Totalt innfordret inkassobransjen 40,6 milliarder kroner i 2020 en økning på 5,1 prosent fra 2019. Kredinor innfordret 8,9 milliarder kroner på vegne av sine oppdragsgivere, en økning på 4,2 prosent fra 2019. Kredinor har en markedsandel på 22,4 prosent målt i størrelse på fordringsmassen, inkassogjelden til inndriving.

Utviklingen i fordringsmassen, total inkassogjeld viser en økning for Kredinor fra 23,8 til 25,7 milliarder kroner. Totalmarkedet økte fra 108,7 til 114,5 milliarder kroner. Kilde: Finanstilsynet og Kredinor

Betalingsanmerkninger – løsningsgrad blant brutto antall saker

Antall betalingsanmerkninger i 2020 endte på totalt 801 987 saker, en andel på 8,2 prosent av de totalt 9,7 millioner sakene som ble sendt til inkassoselskapene. Tilsvarende andel betalingsanmerkninger for 2019 var 7,9 prosent av de totalt 10,1 millioner sakene som inkassoselskapene mottok. Det betyr at andelen som ender med Betalingsanmerkning er noe høyere i 2020 sammenlignet med 2019. Sammenlignet med tidligere betales så mange som 91,8 prosent i 2020 før Betalingsanmerkning mot 92,1 prosent i 2019, av totalt antall mottatte saker. Betalingsanmerkninger slettes så snart hele kravet er betalt, uavhengig av når betalingen kommer.

Utviklingen i markedet viser at 8,2 prosent av alle saker ender med en betalingsanmerkning i 2020. Det innebærer at 91,8 prosent av sakene løser seg før de blir betalingsanmerkning. Det viser en fortsatt høy andel saker som løser seg før betalingsanmerkning, noe som tyder på at oppfølgingsløp og inkassotiltak fungerer. Kilde: Bisnode og Finanstilsynet.

Rettslige skritt – totalmarkedet

Tallene for rettslige skritt viser at det fortsatt kan være mulig å få betalt selv om sakene ender i rettsapparatet. Tall fra Bisnode viser at av 801 987 Betalingsanmerkninger ble det notert 502 661 nyregistreringer hos Namsmann i 2020. Det er en økning i antall nyregistreringer på 9,9 prosent for rettslige skritt fra 2019 til 2020. Av disse nyregistreringene utgjør Intet til utlegg 35,7 prosent og Utlegg gjennom lønnstrekk 64,3 prosent i 2020. Tilsvarende tall for 2019 viser en andel Intet til utlegg på 40,5 prosent og Utlegg gjennom lønnstrekk 59,5 prosent. Det er en økning i Utlegg med lønnstrekk på 18,8 prosent i 2020 sammenlignet med 2 019. Dette skyldes praksisen med å ilegge lønnstrekk frem i tid for sluttkunden, og vil spare dem for unødvendige utleggsbegjæringer i fremtiden. 

Figuren viser de viktigste rettslige skritt som settes i gang når sakene ikke løses og det må hentes verdier fra et annet sted. Utlegg med lønnstrekk øker med 18,8 prosent og utgjør 64,3 prosent av alle rettslige skritt for 2020. Saker som ender med Intet til utlegg går tilbake med -3,1 prosent og ender på 35,7 prosent.